Čitaj mi

Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije

Verica Ignjatović – pomoćnik ministra

Tel: +381 11 765 2177


Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije obavlja normativne, studijsko-analitičke i stručno-operativne poslove koji se odnose na: koordinaciju procesa pridruživanja i procesa pristupanja EU iz nadležnosti Ministarstva; praćenje sprovođenja obaveza Ministarstva u procesu evropskih integracija i izvršavanja obaveza Ministarstva iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju; praćenje procesa pregovora o pristupanju Republike Srbije EU; koordinacija rada pregovaračkih grupa u kojima je Ministarstvo imenovano kao vodeća, ili deli ulogu vodeće institucije, tokom svih faza pregovora o članstvu; praćenje rada svih pregovaračkih grupa; izrada materijala Ministarstva za strateška dokumenta Republike Srbije u procesu evropskih integracija; programiranje, priprema, sprovođenje i praćenje sprovođenja projekata finansiranih iz EU fondova iz nadležnosti Ministarstva; programiranje, priprema i praćenje sprovođenja projekata finansiranih iz bilateralnih izvora iz nadležnosti Ministarstva; koordinaciju u oblasti bilateralne, regionalne i multilateralne međunarodne saradnje iz delokruga nadležnosti Ministarstva; koordinaciju i izradu strateških dokumenata ''Program ekonomskih reformi'' i ''Program reforme upravljanja javnim finansijama'', koordinira rad savetnika za pitanja finansija u Stalnoj misiji Republike Srbije pri Evropskoj komisiji u Briselu.

U Sektoru za međunarodnu saradnju i evropske integracije obavljaju se poslovi u okviru sledećih užih unutrašnjih jedinica:

1. Odsek za koordinaciju poslova evropskih integracija
2. Odsek za programiranje projekata finansiranih iz sredstava EU i razvojne pomoći
3. Odsek za sprovođenje projekata finansiranih iz sredstava EU i razvojne pomoći
4. Odsek za koordinaciju poslova međunarodne saradnje

Slične teme

Sekretarijat

Sektor za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije

Sektor budzeta