Čitaj mi

Časopis Finansije, broj 1-6/2015

FINANSIJE
Časopis za teoriju i praksu finansija
70 godina, br. 1-6/2015
Beograd


SADRŽAJ


TEMATSKI BLOK


IZAZOVI ODRŽIVOG BUDžETSKOG SISTEMA U USLOVIMA
EKONOMSKIH REFORMI U REPUBLICI SRBIJI


Prof. dr Petar ĐUKIĆ
IZGLEDI ZA REALIZACIJU PROGRAMA FISKALNE
KONSOLIDACIJE SRBIJE U 2015. I NAREDNIM GODINAMA
str. 7−31

Prof. dr Mileva ANĐELKOVIĆ, prof. dr Marina
DIMITRIJEVIĆ
FISKALNA KONSOLIDACIJA KAO IMPERATIV UPRAVLjANjA
JAVNIM FINANSIJAMA U REPUBLICI SRBIJI
str. 32−47


Dr Snežana STOJANOVIĆ
PROMENE PORESKIH ZAKONA KAO DEO PAKETA EKONOMSKIH
REFORMI U REPUBLICI SRBIJI
str. 48−59


Dr Zoran GRUBIŠIĆ, dr Sandra KAMENKOVIĆ
ODRŽIVOST BUDžETSKOG SISTEMA U SRBIJI
str. 60−75


Prof. dr Dejan POPOVIĆ
USKLAĐIVANjE PRAVILA O MESTU PRUŽANjA USLUGA U SRPSKOM
ZAKONU O POREZU NA DODATU VREDNOST SA PORESKIM PRAVOM
EVROPSKE UNIJE U FUNKCIJI FISKALNE KONSOLIDACIJE
str. 76−89


Cvjetana CVJETKOVIĆ, MA
EVAZIJA POREZA NA IMOVINU U REPUBLICI SRBIJI
str. 90−103

Prof. dr Vlastimir VUKOVIĆ
UTRŽIVOST I KOMPOZICIJA JAVNOG DUGA: ISKUSTVA
RAZVIJENIH EKONOMIJA I POUKE ZA SRBIJU
str. 104−115

Dr Božo DRAŠKOVIĆ, mr Aleksandra TORNjANSKI
PROBLEMI U VEZI SA BUDžETSKIM PRIHODIMA OD NAKNADA I
RENTI ZA KORIŠĆENjE PRIRODNIH RESURSA
str. 116−147

KONSTITUTIVNE TEME
Dr Mališa ĐUKIĆ
BANKARSKA UNIJA I FISKALNE POZICIJE ZEMALjA ČLANICA
EU
str. 148−161


Dr Goran NIKOLIĆ
SVET NA PRAGU TREĆE DECENIJE 21. VEKA: REBALANSIRANjE
(EKONOMSKE) MOĆI
str. 162−186


Dr Damir ZAKLAN
FUNDAMENTI I EFEKTI RECENTNE MONETARNE POLITIKE U
RAZVIJENIM ZEMLjAMA
str. 187−207


PRIKAZI


Dejan POPOVIĆ: „PORESKO PRAVO“
Svetislav V. Kostić
str. 208−211


Dr Gorana KRSTIĆ, dr Dejan ŠOŠKIĆ: „EKONOMSKA
STATISTIKA“
Biljana Vitković
str. 212−218a

Časopis Finansije, broj 1-6/2015

Slične teme

Časopis Finansije

Časopis Finansije, broj 1-6/2023

Časopis Finansije, broj 1-6/2023

Časopis Finansije, broj 1-6/2022

Časopis Finansije, broj 1-6/2022