Čitaj mi

Časopis “Finansije“, broj 1-6/2012

FINANSIJE
Časopis za teoriju i praksu finansija
67 godina, br. 1-6/2012.
Beograd


SADRŽAJ


ČLANCI


GLOBALNA EKONOMIJA


Dr Goran NIKOLIĆ
TEKTONSKE PROMENE U GLOBALNOJ EKONOMIJI I NjIHOV
POTENCIJALNI EFEKAT NA SRBIJU

Dr Marijana LjUBIĆ
DEPRESIJACIJA DEVIZNOG KURSA ZEMALjA U TRANZICIJI POD
UTICAJEM SVETSKE EKONOMSKE KRIZE


SRBIJA – EKONOMIJA I FINANSIJE


Prof. dr Milica BISIĆ, mr Goran RADOSAVLjEVIĆ
STEPEN FISKALNE DECENTRALIZACIJE U REPUBLICI SRBIJI:
POKAZATELjI I POREĐENjA

Dr Lidija BARJAKTAROVIĆ, Ana VJETROV MSc, Dr Snežana
KONjIKUSIĆ
ANALIZA VEZE IZMEĐU FINANSIRANjA PREDUZEĆA I
PRIVREDNOG RAZVOJA ZEMLjE

Prof. dr Snežana STOJANOVIĆ
INTERNA FINANSIJSKA KONTROLA U JAVNOM SEKTORU

Srđan M. BOLjANOVIĆ
UTICAJ STRANIH DIREKTNIH INVESTICIJA NA TRANSFER
TEHNOLOGIJE U SRBIJI


Mr Bogdan POPOVIĆ
COST-BENEFIT ANALIZA INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA
– PRIMER SRBIJE


Mr Nada ĐERIĆ, Prof. dr Jelena RADOVIĆ-STOJANOVIĆ
ZARADE U REPUBLICI SRBIJI 1994-2011.


Ljubinko STANOJEVIĆ
SERTIFIKACIJA INTERNIH REVIZORA U JAVNOM SEKTORU
REPUBLIKE SRBIJE

MEĐUNARODNA ISKUSTVA

Prof. dr Tahir MAHMUTEFENDIC
EKONOMSKI RAST U SOCIJALISTIČKOJ JUGOSLAVIJI I
DRŽAVAMA NASLEDNICAMA


Profesor Irina KNYAZEVA, Ph.D
BITNI ASPEKTI ZAŠTITE KONKURENCIJE NA TRŽIŠTU
FINANSIJSKIH USLUGA RUSKE FEDERACIJE


Dr Ibrahim TOTIĆ
FINANSIRANjE ZDRAVSTVENIH SISTEMA U ZEMLjAMA GRUPE
BRIK

BANKARSTVO I OSIGURANjE

Dr Zoran GRUBIŠIĆ, Mr Darko VUKOVIĆ, Dr Mališa ĐUKIĆ
FUNDAMENTALNA ANALIZA: FINANSIJSKI IZVEŠTAJI BANAKA


Dr Vlastimir VUKOVIĆ, Dr Vladimir MEDAN
OSIGURANjE DEPOZITA TOKOM KRIZE:
NORMATIVNE IZMENE I STVARNI UČINCI


Mr Slobodanka JOVIN, Dr Slaviša ĐUKANOVIĆ
PROBLEMI FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANjA MALIH I SREDNjIH PREDUZEĆA


Prof. dr Srđan MARINKOVIĆ
PRIVATNA EMISIJA NOVCA KROZ ISTORIJU

OPŠTA EKONOMSKA TEORIJA


Kristina BUDIMČEVIĆ, Jelena RODIĆ
POLITIKA DOBITI: TEORIJSKI PRISTUP


SPECIFIČNE EKONOMSKE TEME


Mr Miloš MILOŠEVIĆ
NOVE TEHNIKE PRANjA NOVCA


Miloš ILIĆ, Dušan SAKOVIĆ
ULOGA INTERNE REVIZIJE U UPRAVLjANjU POSLOVNIM
RIZIKOM PREVARE


PRIKAZI


„KA NOVOM MODELU PRIVREDNOG RAZVOJA I ZAPOŠLjAVANjA“
Tematski broj časopisa Ekonomski vidici br. 2, jun 2012.
Mr Jasmina KNEŽEVIĆ


Tahir MAHMUTEFENDIĆ
„UTICAJ TRANZICIJE I GLOBALNIH EKONOMSKIH PROMENA NA
ZEMLjE JUGOISTOČNE EVROPE (2001-2010)“
Prof. dr Petar ĐUKIĆ


Najl FERGUSON
“MOĆ NOVCA: NOVAC I MOĆ U SAVREMENOM SVETU 1700 – 2000“
Dr Biljana VITKOVIĆ

BIBLIOGRAFIJA ČLANAKA ČASOPISA FINANSIJE 2002 -2011.
Vesna MADŽARAC, Veljko ĐOKOVIĆ

Časopis Finansije, broj 1-6/2012

Slične teme

Časopis Finansije

Časopis Finansije, broj 1-6/2023

Časopis Finansije, broj 1-6/2023

Časopis Finansije, broj 1-6/2022

Časopis Finansije, broj 1-6/2022