Čitaj mi

Časopis “Finansije“, broj 1-6/2010

Časopis “Finansije“, broj 1-6/2010

FINANSIJE
Časopis za teoriju i praksu finansija
65. godina, br. 1-6/2010
Beograd


SADRŽAJ


Č L A N C I


SRBIJA – EKONOMIJA I FINANSIJE


Jasmina ROSKIĆ
UNAPREĐENjE POSLOVNOG AMBIJENTA U REPUBLICI SRBIJI–
ZAKONSKI OKVIR ZA STRANA ULAGANjA


Dr Jadranka ĐUROVIĆ-TODOROVIĆ, Dr Marina ĐORĐEVIĆ
(NE)EFIKASNOST PORESKOG SISTEMA SRBIJE


Doc. dr Marijana LjUBIĆ
PLATNI PROMET U SRBIJI


Dr Goran NIKOLIĆ
KOMPARATIVNA ANALIZA TENDENCIJA DINARA I DRUGIH
ISTOČNOEVROPSKIH VALUTA OD POČETKA SVETSKE EKONOMSKE
KRIZE

Dr Jelena RADOVIĆ-STOJANOVIĆ
STATISTIČKI POKAZATELjI KORUPCIJE U JAVNOM SEKTORU U
SRBIJI

Mr Mihajlo BABIN
NEDOSTACI ALOKATIVNOG MEHANIZMA FINANSIRANjA
OSNOVNOG OBRAZOVANjA U SRBIJI


TRŽIŠTE KAPITALA


Mr Borjana B. MIRJANIĆ
POUZDANOST KORIŠĆENjA BETA KOEFICIJENTA U PROCESU
INVESTICIONOG ODLUČIVANjA NA BEOGRADSKOJ BERZI

Dr Nataša KOŽUL
ULOGA EGZOTIČNIH INSTRUMENATA NA TRŽIŠTU
FINANSIJSKIH DERIVATA

Mr Maja MARTINOVIĆ
UTICAJ ASIMETRIJE I SPLjOŠTENOSTI KRIVE PRINOSA
AKTIVE PORTFOLIA NA POUZDANOST PROCENE VREDNOSTI
POD RIZIKOM (VaR-a)

MEĐUNARODNA ISKUSTVA
Mr Nermina POBRIĆ
GLOBALNA FINANSIJSKA KRIZA: ISKUSTVA I SMERNICE

Doc. dr Snežana STOJANOVIĆ
POSEBNI OBLICI POTENCIJALNO NEPRAVIČNIH PORESKIH
REŽIMA


Doc. dr Ibrahim TOTIĆ
INKLUZIJA ISLAMSKOG BANKARSTVA U KONVENCIONALNI
BANKARSKI SISTEM

Dr Gordana ŽIVALjEVIĆ
MODELIRANjE CENA EVROPSKIH VANILA OPCIJA

BANKARSTVO I OSIGURANjE

Dr Bojan S. ĐORĐEVIĆ
NEKI TEORIJSKI ASPEKTI SPREČAVANjA I REŠAVANjA
BANKARSKIH KRIZA

Dr Dragan M. MOMIROVIĆ
MAKROPRUDICIJALNE PERSPEKTIVE I NOVI IZAZOVI ZA
CENTRALNE BANKE

Dr Vladimir NjEGOMIR
UPRAVLjANjE RIZIKOM: SOPSTVENA OSIGURAVAJUĆA DRUŠTVA
(KEPTIVI) KAO ALTERNATIVA OSIGURANjU


OPŠTA EKONOMSKA TEORIJA


Dr Slaviša ĐUKANOVIĆ, mr Slobodanka JOVIN
RAČUNOVODSTVO PRIRODNIH IZVORA I ŽIVOTNE SREDINE

Mr Almir ALIHODžIĆ
OPTIMIZACIJA LOKACIJE POTROŠNjE PUTEM VORONOI
DIAGRAMA

Dr Slavko VUJOVIĆ
IMPLEMENTACIJA EKONOMIJE ZNANjA: KLjUČNI FAKTOR
PROSPERITETA I KONKURENTNOSTI PRIVREDE


P R I K A Z I


Dr Vlastimir VUKOVIĆ:
„STRUKTURNE PROMENE I PERFORMANSE BANKARSTVA SRBIJE:
2002-2008.“
Prof. dr Branko Vasiljević

Dr Snežana R. STOJANOVIĆ
„NEPRAVIČNA PORESKA KONKURENCIJA U EVROPSKOJ UNIJI“
Mr Jasmina Knežević

Džordz AKERLOF i Robert ŠILER
„ŽIVOTNI DUH: KAKO PSIHOLOGIJA ČOVEKA POKREĆE
EKONOMIJU I ZBOG ČEGA JE TO ZNAČAJNO ZA SVETSKI
KAPITALIZAM?“
Dr Biljana Vitković

Slične teme

Časopis Finansije

Časopis Finansije, broj 1-6/2023

Časopis Finansije, broj 1-6/2023

Časopis Finansije, broj 1-6/2022

Časopis Finansije, broj 1-6/2022