Čitaj mi

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, mart 2024. godine

Republika Srbija
Ministarstvo finansija
Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa
Broj 3, mart 2024. godine
ISSN 0354-3242

SADRŽAJ

JAVNI PRIHODI
Porez na dodatu vrednost
Porez na dobit pravnih lica
Porezi na imovinu
Porez na dohodak građana
Poreski postupak i poreska administracija

DOPRINOSI ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE

REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE

NAKNADE ZA KORIŠĆENjE JAVNIH DOBARA

IZBEGAVANjE DVOSTRUKOG OPOREZIVANjA

FISKALIZACIJA

FINANSIJSKI SISTEM
Računovodstvo

PODSETNIK

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, mart 2024. godine

Slične teme

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, jun 2024. godine

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, jun 2024. godine

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, maj 2024. godine

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, maj 2024. godine

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, april 2024. godine

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, april 2024. godine