Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po rešenju na prihode koje ostvaruje nerezidentno pravno lice (“Službeni glasnik RS”, br. 100/2015, 111/2015, 14/2016 i 27/2021) - prečišćen tekst utvrdila redakcija Službenog glasnika

Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po rešenju na prihode koje ostvaruje nerezidentno pravno lice (“Službeni glasnik RS”, br. 100/2015, 111/2015, 14/2016 i 27/2021) - prečišćen tekst utvrdila redakcija Službenog glasnika

Slične teme

Pravilnik o načinu i postupku vršenja unutrašnje kontrole obavljanja platnog prometa u okviru sistema konsolidovanog računa trezora („Službeni glasnik RS“, br. 67/2022)

Pravilnik o načinu evidentiranja i obaveštavanja nadležnih organa o javnim prihodima („Službeni glasnik RS“, br. 67/2022)

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na poresko oslobođenje po osnovu zarade zaposlenih na istraživanju i razvoju (“Službeni glasnik RS“, br. 48/2022)