Odluka o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu („Službeni glasnik RS“, br. 27/19, 29/19, 94/19, 156/20, 86/2021, 132/2021 i 9/2022) – prečišćen tekst utvrdilo Ministarstvo finansija

Odluka o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu („Službeni glasnik RS“, br. 27/19, 29/19, 94/19, 156/20, 86/2021, 132/2021 i 9/2022) – prečišćen tekst utvrdilo Ministarstvo finansija

Slične teme

Odluka o obrazovanju Međuresorne radne grupe za reformu javnih finansija radi ostvarivanja ciljeva „zelene agendeˮ („Službeni glasnik RS“, br. 69/2022)

Odluka o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti, 05 broj 424-4800/2022 od 16. juna 2022. godine („Službeni glasnik RS“, br. 67/2022)

Odluka o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti, 05 broj 424-4482/2022-1 od 9. juna 2022. godine („Službeni glasnik RS“, br. 66/2022)