Odluka o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na uvoz određene robe („Službeni glasnik RS“, br. 71/2023 i 112/2023) – prečišćen tekst utvrdilo Ministarstvo finansija

Odluka o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na uvoz određene robe („Službeni glasnik RS“, br. 71/2023 i 112/2023) – prečišćen tekst utvrdilo Ministarstvo finansija

Slične teme

Odluka o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti na međunarodnom finansijskom tržištu u okviru ažuriranog GMTN Programa („Službeni glasnik RS“, br. 50/2024)

Odluka o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2024. godini („Službeni glasnik RS“, br. 119/2023)

Odluka o izmenama i dopunama Programa reforme upravljanja javnim finansijama za period 2021–2025. godine („Službeni glasnik RS“, br. 116/2023)