12.06.2013. Poziv za podnošenje ponude u postupku javne nabavke male vrednosti broj 36/2013 – Usluge održavanja i servisiranja vozila sa ugradnjom rezervnih delova po partijama, Ministarstva finansija i privrede

Slične teme

Javna nabavka male vrednosti – Softver za praćenje propisa za potrebe Ministarstva finansija

Podrška uvođenju decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU

Javna nabavka dobara- Toneri za laserske štampače za potrebe Ministarstva finansija