Pravilnik o programu, načinu polaganja posebnog stručnog ispita za carinskog službenika i evidenciji o položenim ispitima („Službeni glasnik RS“, br. 50/2019, 24/2021 i 36/2022) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika

Pravilnik o programu, načinu polaganja posebnog stručnog ispita za carinskog službenika i evidenciji o položenim ispitima („Službeni glasnik RS“, br. 50/2019, 24/2021 i 36/2022) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika

Slične teme

Pravilnik o načinu i postupku vršenja unutrašnje kontrole obavljanja platnog prometa u okviru sistema konsolidovanog računa trezora („Službeni glasnik RS“, br. 67/2022)

Pravilnik o načinu evidentiranja i obaveštavanja nadležnih organa o javnim prihodima („Službeni glasnik RS“, br. 67/2022)

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na poresko oslobođenje po osnovu zarade zaposlenih na istraživanju i razvoju (“Službeni glasnik RS“, br. 48/2022)