Centralizovana javna nabavka usluga održavanja – računara, štampača i komunikacione opreme (samo za opremu koja nije bila predmet centralizovane javne nabavke u 2018. godini ili je nabavljena u 2018. godini), CJN 8/2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 13

Slične teme

Javna nabavka male vrednosti JN MV 1/2019 – Usluge prevođenja

Nabavka računarske opreme, JN 1/2019

Održavanje sistema za pripremu budzeta, JN 2/2019