Objašnjenje o primeni člana 85. stav 1. tačka 6) i stav 7. Zakona o porezu na dohodak građana koji se odnosi na poreski tretman primanja zaposlenih i članova uprave privrednog društva po osnovu učešća u dobiti

Objašnjenje o primeni člana 85. stav 1. tačka 6) i stav 7. Zakona o porezu na dohodak građana koji se odnosi na poreski tretman primanja zaposlenih i članova uprave privrednog društva po osnovu učešća u dobiti

Slične teme

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2021. godinu

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2021. godinu

Carinski i fiskalni aspekt izvoza naoružanja i vojne opreme u svoje ime, a za tuđ račun (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 483-00-00883/2020-17 od 15.03.2021. god.)

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2020. godinu