Javne nabavke

Mišljenje o primeni Zakona o javnim nabavkama na lekove koji se izdaju na recept
Mišljenje o primeni Zakona o javnim nabavkama na oglašavanje javnog konkursa radi popunjavanja radnog mesta
Mišljenje o primeni Sporazuma o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi (CEFTA 2006)
Mišljenje o primeni člana 33 do 37 Zakona o javnim nabavkama
Primena Zakona o javnim nabavkama na nabavku usluga turističkih agencija, koje se odnose na izvođenje ekskurzija učenika osnovnih i srednjih škola
Mišljenje o primeni člana 7 Zakona o javnim nabavkama
a) Da li je potvrda kupca koji nije subjekt Zakona o javnim nabavkama validna kao dokaz kvalifikovanosti za učešće u postupku javne nabavke i kao dokaz ispunjenja kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude „referentna lista“ ponuđača po Zakonu o javnim nabavkama
Dokazivanje ispunjenosti uslova utvrđenih konkursnom dokumentacijom u slučaju javne nabavke male vrednosti

Slične teme

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2023. godinu

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2023. godinu

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2022. godinu

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2022. godinu

Objašnjenje u vezi sa podnošenjem poreske prijave na Obrascu PP OPO za prvi kvartal 2023. godine, za poreske obveznike koji porez plaćaju samooporezivanjem

Objašnjenje u vezi sa podnošenjem poreske prijave na Obrascu PP OPO za prvi kvartal 2023. godine, za poreske obveznike koji porez plaćaju samooporezivanjem