Bilten – Službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, jun 2012

Republika Srbija

Ministarstvo finansija

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa

Broj 6, jun 2012.

ISSN 0354-3242

Sadržaj:

JAVNI PRIHODI

POREZI

Porez na dobit pravnih lica

Porezi na imovinu

Porez na dohodak građana

Porezi na upotrebu, držanje i nošenje dobara

Poreski postupak i poreska administracija

DOPRINOSI ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE

REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE

CARINE

IZBEGAVANjE MEĐUNARODNOG DVOSTRUKOG OPOREZIVANjA

JAVNI RASHODI

Javne nabavke

PODSETNIK

Preuzmite ceo dokument:

Bilten - Službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, jun 2012

Related

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, maj 2022. godine

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, maj 2022. godine

Bilten – Službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, maj 2012

Bilten – Službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, oktobar 2008