Уредбе

Уредба о престанку важења Уредбе о одређивању кривичних дела за која се уз пријаву, односно захтев за добијање дозволе, односно одобрења за приређивање одређених игара на срећу подноси потврда о...
Уредба о условима и начину ангажовања оператера за приређивање класичних игара на срећу и агената за продају срећака („Службени гласник РС“, бр. 149/2020)
Уредба о ближим условима, начину и поступку за издавање дозволе за приређивање посебних игара на срећу у играчницама („Службени гласник РС“, бр. 149/2020)
Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2021. годину („Службени гласник РС“, бр. 147/2020 и 159/2020) – пречишћен текст утврдило Министарство финансија
Уредба о реализацији поступка наплате потраживања којима у име и за рачун Републике Србије и Аутономнe покрајине Војводинe управља и располаже Агенција за осигурање депозита („Службени гласник РС“, бр. 124/2020)
Закључак Владе 05 број 401-6052/2020 („Службени гласник РС“, бр. 104/2020)
Уредба о ближим критеријумима за оцену економске оправданости одређивања подручја слободне зоне („Службени гласник РС“, бр. 63/2020)
Уредба о формирању привременог регистра и начину уплате једнократне новчане помоћи свим пунолетним држављанима Републике Србије у циљу смањивања негативних ефеката проузрокованих пандемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 (“Службени гласник...
Уредба о померању рока за стицање статуса квалификованог новозапосленог лица (“Службени гласник РС“, бр. 60/2020)
Уредба о измени општих прихода и примања, расхода и издатака буџета Републике Србије за 2020. годину ради отклањања штетних последица услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 (“Службени гласник РС“, бр....