Мишљења и објашњења

Објашњење у вези опорезивања акцизом кафе од 1. јануара 2018. године
Објашњење у вези са издавањем и књижењем рачуна (фактура) у папирном и електронском облику без употребе печата и потписа
Објашњење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2016. годину, 20.3.2017. године
Објашњење у вези одређивања места промета услуга изнајмљивања превозних средстава и других покретних ствари, од 1. априла 2017. године
Објашњење у вези са одређивањем места промета услуга превоза добара које се пружају пореском обвезнику, од 1. априла 2017. године
Објашњење најчешћих питања и недоумица у вези са Уредбом о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности, 4.9.2017. године
Порески третман примања у виду новчане накнаде коју у случају престанка радног односа послодавац исплаћује запосленом који није искористио годишњи одмор (Мишљење Министарства финансија, бр. 413-00-274/2014-04 од 17.10.2016. год.)
Упутство за примену Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава
Објашњење о месту промета услуге уступања играча на неодређено, односно одређено време, са аспекта примене Закона о ПДВ, бр. 011-00-01325/2015-04 од 31.3.2016. год.
Oбjaшњeњe o пoрeскoм пунoмoћнику стрaнoг лицa зa сврху примeнe Зaкoнa o ПДВ и њeгoвoм eвидeнтирaњу зa oбaвeзу плaћaњa ПДВ, бр. 011-00-1180/2015-04 oд 23.5.2016. гoд.