Државни секретари Министарства финансија

Slavica Savičić

Славица Савичић

Државни секретар
Тел:
+ 381 11 364 26 00

Славица Савичић

Рођена је 1970. године у Панчеву. Основну школу и гимназију „Урош Предић“ – правни смер, завршила је у Панчеву. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Београду 1994. године. Правосудни испит у Београду положила је 2002. године.

У периоду од 1995. до 2000. године радила је у Општини Панчево и то на пословима у оквиру доношења решења којим се одобрава изградња, односно употреба објеката.

Године 2000. почела је да ради у Електропривреди Србије, као шеф правне службе у Електродистрибуцији Панчево – Панчево. Обављала је послове заступања као и припрему свих аката везаних за извршне, парничне и кривичне поступке , радила на изради свих врста уговора из делатности привредног друштва, спроводила поступке јавних набавки, руководила пословима из области радних односа, спроводила управне поступке у циљу доношења решења о електроенергетској сагласности и спроводила поступке прибављања документације у циљу уписа права на непокретностима, као и сам поступак уписа права на непокретностима.

Од 2007. до 2014. године обављала је послове руководиоца пројекта у Агенцији за приватизацију, где је радила на пословима израде правних анализа, анализа програма приватизације субјекта приватизације, пословима процене имовине и капитала, изради уговора о продаји имовине и капитала субјекта приватизације и свих других уговора, уговора о чувању поверљивих података, учествовања у организовању поступка продаје имовине и продаје капитала методом јавне аукције и припреми аката у оквиру надлежности агенције.

У периоду од 2014. до 2018. године налазила се на функцији секретара Секретаријата за имовинске и правне послове града Београда. На том месту је руководила пословима који су обухватали евиденцију и попис непокретности у својини града Београда, управљању, коришћењу и располагању непокретностима у својини града Београда као и њиховим уписом у јавне евиденције непокретности. Такође, руководила је пословима у области грађевинског земљишта и то на утврђивању права на конверзију права коришћења грађевинског земљишта у право својине уз накнаду, одређивања земљишта за редовну употребу објекта у посебним случајевима, престанак права коришћења грађевинског земљишта, отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини града Београда, прибављања и располагања грађевинског земљишта у јавну својину града Београда, размену грађевинског земљишта између града Београда и других носилаца права својине на грађевинском земљишту, деобу грађевинског земљишта у сусвојини или заједничкој својини града Београда и других носиоца својине, доношења решења о урбаној комасацији, уставноваљавање права службености на грађевинском земљишту у јавној својини града Београда као и попису и евиденцији грађевинског земљишта у јавној својини града Београда.

На позицију државног секретара Министарства финансија дошла је у јуну 2018. године, а задужена је за Сектор за фискални систем , Сектор за имовинско – правне послове и Сектор за другостепени порески и царински поступак, као и за координацију рада министарства са Управом за игре на срећу.

Удата, мајка двоје деце.