Директори управа Министарства финансија

Milica Đurđević

Милица Ђурђевић

в.д. директора Управе за трезор
Тел:
+ 381 11 364 26 00

Милица Ђурђевић

Рођена је 1963. године у Лозници, где је завршила основну и средњу школу. Дипломирала је 1988. године на Економском факултету Универзитета у Београду, на одсеку пословна економија, смер – унутрашња трговина.
Након завршеног факултета почела је да ради као приправник у ХК „Вискоза“ у Лозници. Била је власник агенције за књиговодствене послове „Призма“ у Лозници, а претходно искуство у књиговодству стекла је радећи као главни књиговођа у трговинском предузећу „Новопром“ и као шеф рачуноводства у производно – трговинском предузећу „Медеко“.

У октобру 2001. постављена је на позицију директора Националне службе за запошљавање – филијала Лозница.

Децембра 2004. године је каријеру наставила у Министарству финансија – Пореска управа, Центар за велике пореске обвезнике. Радећи као порески инспектор теренске контроле, контролисала је пословања највећих пореских обвезника у Републици Србији, са посебним освртом на поштовање и примену прописа из области ПДВ-а, пореза на добит и пореза на доходак грађана.

У априлу 2007. године почела је да ради у приватном сектору у Hypo Alpe Adria Bank AD, где се радећи као порески саветник специјализовала за послове везане за контролу обрачуна пореза на добит, анализу трансферних цена и израду Пореског биланса. У приватном сектору је остала наредних пет година.

У Градску управу Града Београда дошла је 2012. године, и то на позицију помоћника директора Управе за трезор у оквиру Секретаријата за финансије. Ту је радила на пословима организације и контроле процеса рада у Сектору за рачуноводствене послове, затим на праћењу прописа из области буџетског рачуноводства, зарада и пореза, као и на изради периодичних извештаја и завршних рачуна директних буџетских корисника Града Београда. Године 2017. дошла је на позицију руководиоца Сектора за рачуноводствене послове директних буџетских корисника у Секретаријату за финансије Градске управе Града Београда.

На функцију в.д. помоћника министра у оквиру Министарства финансија – Сектор за контролу јавних средстава, дошла је половином 2018. године, а услед реформе Сектора постаје в.д. помоћника министра у Сектору за буџетску инспекцију. У оквиру свог посла, поред руковођења и контролисања рада сектора, сарађивала је са министарствима и службама Владе и Народне Скупштине као и са другим органима државне управе.

У априлу 2019. године постављена је за в. д. директора Управе за трезор.
Похађала је програме професионалног усавршавања на тему „Оснивања и вођења малог бизниса са практичном применом бизнис плана“. Поседује сертификате из области пореских и рачуноводствених прописа: „Актуелна питања и новине у примени пореских прописа у пракси“, „Избегавање двоструког међународног опорезивања”, „Трансферне цене“, „Процена по фер вредности“, „Порез на добит са аспекта рачуноводствених прописа“. Поред тога, похађала је различите семинаре који се тичу руковођења и управљања запосленима.
Члан је Савеза рачуновођа и ревизора Србије од 2000. године и носилац лиценце овлашћеног рачуновође.

Удата, мајка Валентине и Бранка.