Државни секретари Министарства финансија

Danijela Vazura

Данијела Вазура

Државни секретар
Тел:
+ 381 11 364 26 00

Данијела Вазура

Рођена је 1979. године у Призрену. Основну школу и гимназију – друштвено језички смер, завршила је у Призрену. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Приштини 2002. године. Има положен испит за обављање послова јавног бележника у Републици Србији и правосудни испит. Поседује лиценцу за обављање послова стечајног управника.

У периоду од 2002. до 2005. године радила је као приправник у Првом општинском суду у Београду на изради пресуда и решења из области парничног и кривичног поступка, асистирању судијама приликом израде и вођења администрације, комуникацији и координацији рада са Првим општинским јавним тужилаштвом у Београду, комуникацији са осталим државним органима, изради судске праксе, као и на праћењу прописа из области грађанског и кривичног права.

У новембру 2005. постала је виши правни саветник у Центру за стечај Агенције за приватизацију, где је радила до 2014. године. Ту се специјализовала за рад у стечајним поступцима, послове процене имовине и капитала, изради tеаsera, стратегију продаје, маркетинг кампању, упутства за учеснике (ITB), организовање собе са подацима (Dataroom & Index list), питања и одговоре потенцијалних купаца, банкарских гаранција (Bid Bond), израду уговора о купопродаји правног лица (SPA) и свих осталих уговора, уговора о чувању поверљивих података (CA), учествовању у организовању самог поступка лицитације, учествовању у покретању поступка укњижења непокретности (подношење захтева за укњижбу уз прикупљање и достављање доказа за ванкњижне непокретности, као и прекњижавање већ уписаних непокретности), учествовању у погледу израде правне анализе (Legal due dilligance) за потребе продавца и саме Агенције за приватизацију. Као виши правни саветник радила је на нормативним актима Агенције за приватизацију, координацији рада Правне службе Центра за стечај, комуникацији са државним органима, судовима на територији РС, адвокатским канцеларијама, проценитељским кућама.

Од децембра 2014. године обављала је функцију директора Агенције за лиценцирање стечајних управника, где се задржала до 2017. године. Пре тога била је на месту директора Центра за стечај Агенције за приватизацију.

На позицију државног секретара Министарства финансија дошла је у децембру 2018. године, где је задужена за Сектор за царински систем и политику, као и за координацију рада министарства са Управом царина, Управом за слободне зоне, Управом за дуван и Управом за спречавање прања новца. Као државни секретар члан је Координационог тела за спречавање прања новца и финансирање тероризма, радне групе за управљање процесом реформи путног сектора у Републици Србији, радне групе за анализу и давање предлога и мишљења у вези са применом прописа у области такси превоза и копредседавајући Мешовите српско – црногорско – албанске комисије.

Служи се енглеским језиком.

Mајка је Еме.