Odluka o uslovima i načinu za smanjanje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2022. godini (“Službeni glasnik RS”, 132/2021, 9/2022, 32/2022) – prečišćen tekst utvrdilo Ministarstvo finansija

Odluka o uslovima i načinu za smanjanje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2022. godini (“Službeni glasnik RS”, 132/2021, 9/2022, 32/2022) – prečišćen tekst utvrdilo Ministarstvo finansija

Slične teme

Odluka o obrazovanju Međuresorne radne grupe za reformu javnih finansija radi ostvarivanja ciljeva „zelene agendeˮ („Službeni glasnik RS“, br. 69/2022)

Odluka o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti, 05 broj 424-4800/2022 od 16. juna 2022. godine („Službeni glasnik RS“, br. 67/2022)

Odluka o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti, 05 broj 424-4482/2022-1 od 9. juna 2022. godine („Službeni glasnik RS“, br. 66/2022)