Закон о републичким административним таксама („Службени гласник РС”, бр. 43/2003, 51/2003 – исправка, 61/2005, 101/2005 – др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 93/2012, 65/2013 – др. закон, 83/2015, 112/2015, 113/2017, 3/2018 – исправка, 95/2018, 86/2019, 90/2019 – исправка и 144/2020) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Закон о републичким административним таксама („Службени гласник РС”, бр. 43/2003, 51/2003 - исправка, 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 93/2012, 65/2013 - др. закон, 83/2015, 112/2015, 113/2017, 3/2018 - исправка, 95/2018, 86/2019, 90/2019 – исправка и 144/2020) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

docx

УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ из Тарифе републичких административних такси („Службени гласник РС“, бр. 98/2020) – примењују се од 01.8.2020. год.