Закон о потврђивању Оквирног споразума између Владе Републике Србије и Комисије Европских заједница о правилима за сарадњу која се односе на финансијску помоћ Европске заједнице Републици Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима Инструмента претприступне помоћи (ИПА)(„Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 124/2007)

Потврђује се Оквирни споразум између Републике Србије и Комисије
Европских заједница о правилима за сарадњу која се односе на финансијску
помоћ Европске заједнице Републици Србији у оквиру спровођења помоћи
према правилима инструмента претприступне помоћи (ИПА), потписан 29.
новембра 2007. године у Београду, у оригиналу на енглеском језику.

pdf

Закон о потврђивању Оквирног споразума између Владе Републике Србије и Комисије Европских заједница о правилима за сарадњу која се односе на финансијску помоћ Европске заједнице Републици Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима Инструмента претприступне помоћи (ИПА) („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 124/2007)