Закон о потврђивању Мултилатералне конвенције за примену мера које се у циљу спречавања ерозије пореске основице и премештања добити односе на пореске уговоре („Сл. гласник РС – Међународни уговори“, бр. 3 од 23. априла 2018. год.)

 

Члан 1.

Потврђује се Мултилатерална  конвенција  за  примену  мера  које  се  у циљу спречавања ерозије пореске основице и премештања добити односе на пореске  уговоре  (у  даљем тексту:  Мултилатерална  конвенција)  сачињена  у Паризу  24.  новембра 2016.  године, у оригиналу на енглеском и  француском језику.

pdf

Закон о потврђивању Мултилатералне конвенције за примену мера које се у циљу спречавања ерозије пореске основице и премештања добити односе на пореске уговоре („Сл. гласник РС – Међународни уговори“, бр. 3 од 23. априла 2018. год.)