Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“, бр. 80/2002, 84/2002 – исправка, 23/2003 – исправка, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – др. законик, 62/ – др. закон, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – др. закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 – исправка, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 – aутентично тумачење, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018 и 86/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

 

 

 

docx

Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“, бр. 80/2002, 84/2002 - исправка, 23/2003 - исправка, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - др. законик, 62/ - др. закон, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - др. закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 – исправка, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - aутентично тумачење, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018 и 86/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника