Закон о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 83/2016 и 104/2016 − др. закон) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 62/06, 47/11, 93/12, 83/16 и 104/16 - др. закон - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Усклaђeни највиши износи локалне комуналне таксе за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина („Службени гласник РС“, бр. 126/2020) – у примени од 01.11.2020. год.