Закон о акцизама („Службени гласник РС“, бр. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 80/2002 – др. закон, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 – др. закон, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 93/2012, 119/2012, 47/2013, 68/2014 – др. закон, 142/2014, 55/2015, 103/2015, 108/2016, 30/2018 и 153/2020) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

 

pdf

Закон о акцизама („Службени гласник РС“, бр. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 80/2002 - др. закон, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 - др. закон, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 93/2012, 119/2012, 47/2013, 68/2014 - др. закон, 142/2014, 55/2015, 103/2015, 108/2016, 30/2018 и 153/2020) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ акциза из члана 9. став 1. тачка 1), тачка 2) алинеја трећа, тачка 3) алинеја четврта, тачка 4), тачка 5) алинеја четврта, тачка 6) и тачка 7) алинеја трећа, члана 9. став 5. тачка 1) подтачка (1) алинеја трећа, подтачка (4) алинеја прва, подтач. (5) и (6), тачка 2), тачка 3) подтачка (1) алинеја трећа, подтачка (2) алинеја прва, подтачка (3), тач. 4), 5) и 6), члана 12а, члана 14. и члана 40г Закона о акцизама годишњим индексом потрошачких цена у 2020. години („Службени гласник РС“, бр. 11/2021)