Закон о Агенцији за осигурање депозита , („Сл. гласник РС“, бр. 14/2015 и 51/2017) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

ЗАКОН

о Агенцији за осигурање депозита

"Службени гласник РС", бр. 14 од 4. фебруара 2015, 51 од 25. маја 2017.

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим законом уређују се положај, организација, овлашћења и функције Агенције за осигурање депозита (у даљем тексту: Агенција) основане Законом о Агенцији за осигурање депозита („Службени гласник РС”, бр. 61/05, 116/08 и 91/10).

Агенција је самостални правни субјект који обавља послове утврђене овим и другим законом и функционално је независна од било ког државног органа.

Агенција има својство правног лица и уписана је у судски регистар правних лица и других субјеката.

Седиште Агенције је у Београду.

pdf

Закон о Агенцији за осигурање депозита („Сл. гласник РС“, бр. 14/2015 и 51/2017) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника