Закон о потврђивању Анекса број 1 финансијског уговора железничка пруга Ниш-Димитровград од 31. јануара 2018. године између Репубике Србије и Европске инвестиционе банке („Службени гласник РС – Међународни уговори“ бр. 15/2018)

pdf

Закон о потврђивању Анекса број 1 финансијског уговора железничка пруга Ниш-Димитровград од 31. јануара 2018. године између Репубике Србије и Европске инвестиционе банке („Службени гласник РС – Међународни уговори“ бр. 15/2018)