Уредба о разврставању радних места и мерилима за опис посла радних места царинских службеника („Службени гласник РС“, бр. 26 од 05. априла 2019. год)

На основу члана 44. став 2. Закона о државним службеницима („Службени гласник РСˮ, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РСˮ, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

 

УРЕДБУ

о разврставању радних места и мерилима за опис посла радних места царинских службеника

„Службени гласник РС“, број 26 од 5. априла 2019.

 

 

 

pdf

Уредба о разврставању радних места и мерилима за опис посла радних места царинских службеника („Службени гласник РС“, бр. 26 од 05. априла 2019. год)