Категорија:
Прописи - Подзаконски акти
Објављено:
15. јануара 2021.

Уредба о одређивању опреме веће вредности и утврђивању случајева и услова под којима се покретне ствари из јавне својине могу отуђити непосредном погодбом, испод тржишне цене, односно без накнаде („Службени гласник РС“, бр. 156/2020)

pdf

Уредба о одређивању опреме веће вредности и утврђивању случајева и услова под којима се покретне ствари из јавне својине могу отуђити непосредном погодбом, испод тржишне цене, односно без накнаде („Службени гласник РС“, бр. 156/2020)