Уредба о евиденцији непокретности у јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 70/2014, 19/2015, 83/2015 и 13/2017) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

На основу члана 64. став 4. Закона о јавној својини („Службени гласник РС”, бр. 72/11 и 88/13) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

УРЕДБУ

о евиденцији непокретности у јавној својини

"Службени гласник РС", бр. 70 од 9. јула 2014, 19 од 20. фебруара 2015, 83 од 3. октобра 2015, 13 од 24. фебруара 2017.

Члан 1.

Овом уредбом прописује се садржина и начин вођења евиденције о стању, вредности и кретању непокретности у јавној својини коју воде корисници и носиоци права коришћења, рокови за достављање података Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије (у даљем тексту: Дирекција) и начин вођења јединствене евиденције непокретности у јавној својини, коју води Дирекција.

pdf

Уредба о евиденцији непокретности у јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 70/2014, 19/2015, 83/2015 и 13/2017) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Уредба о изменама Уредбе о евиденцији непокретности у јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 13/2017)