Правилник о утврђивању шта се сматра узимањем и употребом добара, другим прометом добара и пружањем услуга, без накнаде, о утврђивању уобичајених количина пословних узорака, рекламним материјалом и другим поклонима мање вредности (“Службени гласник РС”, бр. 118/2012)

На основу члана 4. став 10, члана 5. став 8. и члана 6. став 4. Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 86/04 – исправка, 61/05, 61/07 и 93/12),

Министар финансија и привреде доноси

ПРАВИЛНИК

о утврђивању шта се сматра узимањем и употребом добара, другим прометом добара и пружањем услуга, без накнаде,

о утврђивању уобичајених количина пословних узорака, рекламним материјалом и другим поклонима мање вредности

"Службени гласник РС", број 118 од 14. децембра 2012.

 

Члан 1.

Овим правилником ближе се уређује шта се сматра: узимањем добара која су део пословне имовине пореског обвезника за личне потребе оснивача, власника, запослених или других лица; сваким другим прометом добара без накнаде; употребом добара која су део пословне имовине пореског обвезника за личне потребе оснивача, власника, запослених или других лица, односно употребом добара у непословне сврхе пореског обвезника; пружањем услуга које порески обвезник изврши без накнаде за личне потребе оснивача, власника, запослених или других лица, односно другим пружањем услуга без накнаде у непословне сврхе пореског обвезника; уобичајеним количинама пословних узорака које се за ту намену бесплатно дају купцима или потенцијалним купцима, односно трећим лицима за потребе анализе на основу акта надлежног органа; рекламним материјалом и другим поклонима мање вредности који се повремено дају различитим лицима.

pdf

Прaвилник o утврђивaњу штa сe смaтрa узимaњeм и упoтрeбoм дoбaрa, другим прoмeтoм дoбaрa и пружaњeм услугa, бeз нaкнaдe, o утврђивaњу уoбичajeних кoличинa пoслoвних узoрaкa, рeклaмним мaтeриjaлoм и другим пoклoнимa мaњe врeднoсти (“Службeни глaсник РС”, бр. 118/2012)