Правилник о условима, поступку и начину повраћаја више плаћеног доприноса за обавезно социјално осигурање и престанку обавезе плаћања доприноса по основу уговорене накнаде у текућој години („Службени гласник РС“, бр. 100 од 3. септембра 2004. год.)

 На основу члана 68. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање (“Службени гласник РС”, број 84/04),

Министар финансија, министар рада, запошљавања и социјалне политике и министар здравља, споразумно доносе

ПРАВИЛНИК

о условима, поступку и начину повраћаја више плаћеног доприноса за обавезно социјално осигурање и престанку обавезе плаћања доприноса по основу уговорене накнаде у текућој години

"Службени гласник РС", брoj 100 од 3. септембра 2004.

I. ОСНОВНА ОДРЕДБА

Члан 1.

Овим правилником уређују се услови, поступак и начин повраћаја више плаћеног доприноса за обавезно социјално осигурање (у даљем тексту: допринос) и престанак обавезе плаћања доприноса по основу уговорене накнаде у текућој години.

pdf

Правилник о условима, поступку и начину повраћаја више плаћеног доприноса за обавезно социјално осигурање и престанку обавезе плаћања доприноса по основу уговорене накнаде у текућој години („Службени гласник РС“, бр. 100 од 3.  септембра  2004. год.)