Правилник о условима и начину плаћања у готовом новцу у динарима за правна лица и за физичка лица која обављају делатност („Службени гласник РС“, бр. 77 од 14. октобра 2011. год.)

На основу члана 3. став 5. Закона о платном промету („Службени лист СРЈ”, бр. 3/02 и 5/03 и „Службени гласник РС”, бр. 43/04, 62/06, 111/09 – др. закон и 31/11),

Министар финансија доноси

ПРАВИЛНИК

о условима и начину плаћања у готовом новцу у динарима за правна лица и за физичка лица која обављају делатност

"Службени гласник РС", број 77 од 14. октобра 2011.

Члан 1.

Овим правилником прописују се услови и начин плаћања у готовом новцу у динарима за правна лица и за физичка лица која обављају делатност.

pdf

Правилник о условима и начину плаћања у готовом новцу у динарима за правна лица и за физичка лица која обављају делатност („Службени гласник РС“, бр. 77 од 14. октобра 2011. год.)