Правилник о стручном усавршавању овлашћених интерних ревизора у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 15/2019)

На основу члана 83. став 5. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17 и 95/18),

Министар финансија доноси

ПРАВИЛНИК

о стручном усавршавању овлашћених интерних ревизора у јавном сектору

"Службени гласник РС", број 15 од 8. марта 2019.

1. Опште одредбе

Члан 1.

Овим правилником прописују се подручја и облици стручног усавршавања овлашћених интерних ревизора у јавном сектору и критеријуми за признавање стручног усавршавања.

pdf

Правилник о стручном усавршавању овлашћених интерних ревизора у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 15/2019)