Правилник о систему извршења буџета Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 20/2020)

pdf

Правилник о систему извршења буџета Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 20/2020)

pdf

Прилог 1 - Процедуре за евидентирање апропријација

pdf

Прилог 2 - Процедуре за евидентирање квота

pdf

Прилог 3 - Процедуре за сачињавање и подношење захтева за промену квота

pdf

Прилог 4 - Процедуре за преузимање обавеза

pdf

Прилог 5 - Процедуре за извршавање плаћања

pdf

Прилог 6 - Процедуре за прекњижавање расхода и издатака у СИБ

pdf

Прилог 7 - Процедуре за издавање и поступање са идентификационом („смарт”) картицом

pdf

Прилог 7/1 - Шифарник корисничких улога (овлашћења)

pdf

Прилог 7/2 - Захтев за издавање смарт картице

pdf

Прилог 7/3 - Захтев за опозив корисничког сертификата

pdf

Прилог 7/4 - Реверс за читач картица "GemPC USB-SL" ради коришћења СИБ

pdf

Прилог 7/5 - Примопредајни лист пакета за СИБ

pdf

Прилог 7/6 - Одобрење за коришћење СИБ

pdf

Прилог 7/7 - Уговор