Правилник о садржини, врсти података и начину вођења регистра произвођача алкохолних пића („Сл. гласник РС“, бр. 3/2005 и 86/2017) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

На основу члана 30. став 4. Закона о акцизама („Службени гласник РС”, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04 и 135/04),

Министар финансија доноси

ПРАВИЛНИК

о садржини, врсти података и начину вођења регистра произвођача алкохолних пића и кафе

„Службени гласник РС“, бр. 3 од 14. јануара 2005, 86 од 22. септембра 2017.

*Службени гласник РС, број 86/2017

Члан 1.

Овим правилником уређује се садржина, врста података и начин вођења регистра произвођача алкохолних пића и кафе (у даљем тексту: Регистар).

Под произвођачем кафе из става 1. овог члана, у смислу члана 1а тачка 1) Закона о акцизама („Службени гласник РС”, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – др. закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 – др. закон, 142/14, 55/15, 103/15 и 108/16 – у даљем тексту: Закон) и овог правилника, сматра се лице које врши прераду, пржење, паковање, као и друге са њима повезане радње које се врше у сврху производње кафе (у даљем тексту: произвођач кафе).

*Службени гласник РС, број 86/2017

pdf

Правилник о садржини, врсти података и начину вођења регистра произвођача алкохолних пића („Сл. гласник РС“, бр. 3/2005 и 86/2017) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника