Правилник о садржини пријаве за упис у Регистар исплатилаца прихода по основу естрадних програма забавне и народне музике и других забавних програма и садржини обавештења о закљученим уговорима о извођењу тих програма („Службени гласник РС“, бр. 139 од 30. децембра 2004. год.)

На основу члана 108а став 10. Закона о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС”, бр. 24/01, 80/02 и 135/04),

Министар финансија доноси

ПРАВИЛНИК

о садржини пријаве за упис у Регистар исплатилаца прихода по основу естрадних програма забавне и народне музике и других забавних програма и садржини обавештења о закљученим уговорима о извођењу тих програма

„Службени гласник РС“, број 139 од 30. децембра 2004.

Члан 1.

Овим правилником уређује се садржина пријаве за упис у Регистар исплатилаца прихода по основу естрадних програма забавне и народне музике и других забавних програма, на које се порез плаћа по одбитку, а који правна лица, предузетници и други субјекти (у даљем тексту: исплатиоци прихода) исплаћују интерпретаторима, ансамблима и оркестрима, имитаторима, илузионистима, менаџерима и другим ангажованим лицима (у даљем тексту: интерпретатори и друга ангажована лица), као и садржина обавештења о закљученим уговорима о извођењу тих програма, сагласно члану 108а Закона о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС”, бр. 24/01, 80/02 и 135/04 – у даљем тексту: Закон).

Исплатиоцима прихода, у смислу овог правилника, не сматрају се физичка лица која за сопствене потребе и потребе своје породице ангажују интерпретаторе и друга лица из става 1. овог члана.

pdf

Правилник о садржини пријаве за упис у  Регистар исплатилаца прихода по основу естрадних програма забавне и народне музике и других забавних програма и садржини обавештења о закљученим уговорима о извођењу тих програма („Службени гласник РС“, бр. 139 од 30. децембра 2004. год.)