Правилник о садржини пореске пријаве за утврђивање једнократног пореза на екстра доходак и екстра имовину стечене искоришћавањем посебних погодности (“Службени гласник РС”, бр. 41/2001)

 На основу члана 11. став 2. Закона о једнократном порезу на екстра доходак и екстра имовину стечене искоришћавањем посебних погодности („Службени гласник РС”, број 36/2001),

Министар финансија и економије доноси

ПРАВИЛНИК

о садржини пореске пријаве за утврђивање једнократног пореза на екстра доходак и екстра имовину стечене искоришћавањем посебних погодности

„Службени гласник РС“, број 41 од 7. јула 2001.

Члан 1.

Овим правилником прописује се садржина пореске пријаве за утврђивање једнократног пореза на екстра доходак и екстра имовину стечене искоришћавањем посебних погодности (у даљем тексту: једнократни порез).

pdf

Правилник о садржини пореске пријаве за утврђивање једнократног пореза на екстра доходак и екстра имовину стечене искоришћавањем посебних погодности (“Службени гласник РС”, бр. 41/2001)