Правилник о садржини и обрасцу захтева за отпис камате на доспеле обавезе по основу одређених пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање и о начину и поступку за остваривање права на отпис камате („Службени гласник РС“, бр. 109/2018)

 

 

 

pdf

Правилник о садржини и обрасцу захтева за отпис камате на доспеле обавезе по основу одређених пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање и о начину и поступку за остваривање права на отпис камате (“Службени гласник РС”, бр. 109/2008)

xls

Захтев за отпис камате на доспеле обавезе по основу одређених пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање