Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“, бр. 95/2014 и 144/2014) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

На основу члана 26. став 1. Закона о рачуноводству („Службени гласник РС”, брoј 62/13),

Министар финансија доноси

ПРАВИЛНИК

о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике

"Службени гласник РС", бр. 95 од 5. септембра 2014, 144 од 27. децембра 2014.

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником прописују се садржина и форма образаца финансијских извештаја и садржина позиција у обрасцима Биланс стања (Извештај о финансијској позицији у смислу Међународног рачуноводственог стандарда (у даљем тексту: МРС) 1 Презентација финансијских извештаја), Биланс успеха (Извештај о добитку или губитку у смислу МРС 1), Извештај о осталом резултату (Извештај о укупном осталом резултату у смислу МРС 1), Извештај о токовима готовине, Извештај о променама на капиталу и Напомене уз финансијске извештаје за привредна друштва, задруге и предузетнике који пословне књиге воде по систему двојног књиговодства (у даљем тексту: правна лица и предузетници).

Предузетници који пословне књиге воде по систему двојног књиговодства, дужни су да о томе у писаној форми обавесте Агенцију за привредне регистре (у даљем тексту: Агенција), најкасније 60 дана пре рока за састављање финансијских извештаја, а предузетник који је престао да води двојно књиговодство дужан је да у року од 60 дана о томе обавести Агенцију.

Овај правилник примењује се и на факторинг друштва, установе које обављају делатност ради стицања добити, правна лица која у складу са посебним прописима примењују одредбе закона, огранке и друге организационе делове страних правних лица који обављају привредну делатност у Републици Србији, у складу са законом.

pdf

Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“, бр. 95/2014 и 144/2014) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника