Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја за друга правна лица („Службени гласник РС“, бр. 137 од 16. децембра 2014. год.)

На основу члана 26. став 2. Закона о рачуноводству („Службени гласник РС”, број 62/13),

Министар финансија доноси

ПРАВИЛНИК

о садржини и форми образаца финансијских извештаја за друга правна лица

"Службени гласник РС", број 137 од 16. децембра 2014.

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником прописују се садржина и форма образаца финансијских извештаја и садржина позиција у обрасцима Биланс стања, Биланс успеха и Напомене уз финансијске извештаје за друга правна лица из члана 2. тачка 2) Закона о рачуноводству („Службени гласник РС”, број 62/13 – у даљем тексту: Закон).

Другим правним лицима из става 1. овог члана сматрају се правна лица чије се пословање делом финансира из јавних прихода или других наменских извора, а делом или у целини по основу учлањења и која се не оснивају ради стицања добити (политичке организације, синдикалне организације са својством правног лица, фондације и задужбине, удружења, коморе, цркве и верске заједнице у делу обављања привредне или друге делатности у складу са прописима којима је уређено обављање тих делатности, као и друге организације организоване по основу учлањења).

Друга правна лица из става 2. овог члана која су разврстана у микро правна лица у складу са чланом 6. став 2. Закона, састављају само обрасце Биланс стања и Биланс успеха из става 1. овог члана.

Друга правна лица која одлуче да примењују Међународни стандард финансијског извештавања за мала и средња правна лица, у складу са чланом 22. став 2. Закона, примењују подзаконски акт којим се уређује садржина и форма образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике.

Друга правна лица која имају обавезу састављања консолидованих финансијских извештаја у складу са чланом 27. Закона, примењују подзаконски акт којим се уређује садржина и форма образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике.

pdf

Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја за друга правна лица („Службени гласник РС“, бр. 137 од 16. децембра 2014. год.)