Правилник о садржају пореског биланса за недобитне организације – обвезнике пореза на добит правних лица (“Службени гласник РС”, бр. 60/2014, 41/2015 и 53/2015) – пречишћен текст утврдила Пореска управа

На основу члана 44. став 6. Закона о порезу на добит правних лица ("Службени гласник РС", бр. 25/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13 и 108/13),

Министар финансија доноси

ПРАВИЛНИК

о садржају пореског биланса за

недобитне организације – обвезнике пореза на добит правних лица

(„Службени гласник РС“, бр. 60/14, 41/15, 53/15)

 Члан 1.

Овим правилником прописује се садржај пореског биланса за друга правна лица која остварују приходе продајом производа на тржишту или вршењем услуга уз накнаду (у даљем тексту: недобитне организације) из члана 1. став 3. Закона о порезу на добит правних лица ("Службени гласник РС", бр. 25/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 – др. закон и 142/14).

pdf

Прaвилник o сaдржajу пoрeскoг билaнсa зa нeдoбитнe oргaнизaциje – oбвeзникe пoрeзa нa дoбит прaвних лицa (“Службeни глaсник РС”, бр. 60/2014, 41/2015 и 53/2015) – прeчишћeн тeкст утврдилa Пoрeскa упрaвa