Правилник о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит по решењу на приходе које остварује нерезидентно правно лице (“Службени гласник РС”, бр. 100/2015, 111/2015 и 14/2016) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

На основу члана 40. став 8. Закона о порезу на добит правних лица („Службени гласник РС”, бр. 25/01, 80/02 – др. закон, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 – др. закон и 142/14),

Министар финансија доноси

ПРАВИЛНИК

о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит по решењу на приходе које * остварује нерезидентно правно лице

"Службени гласник РС", бр. 100 од 4. децембра 2015, 111 од 29. децембра 2015, 14 од 22. фебруара 2016.

Члан 1.*

Овим правилником прописује се садржај пореске пријаве за обрачун пореза на добит на приходе које нерезидентно правно лице остварује на територији Републике Србије (у даљем тексту: Република) у складу са чланом 40. ст. 6, 7. и 8. Закона о порезу на добит правних лица („Службени гласник РС”, бр. 25/01, 80/02 – др. закон, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 – др. закон, 142/14, 91/15 – аутентично тумачење и 112/15 – у даљем тексту: Закон), и то на приходе од:*

1) капиталних добитака насталих у складу са одредбама чл. 27. до 29. Закона;*

2) закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на територији Републике остварених од исплатиоца који није дужан да обрачунава, обуставља и плаћа порез по одбитку у складу са Законом;*

3) ауторских накнада, камата, закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на територији Републике и услуга, остварених по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања у складу са законом (у даљем тексту: поступак намирења потраживања).*

*Службени гласник РС, број 14/2016

pdf

Прaвилник o сaдржajу пoрeскe приjaвe зa oбрaчун пoрeзa нa дoбит пo рeшeњу нa прихoдe кoje oствaруje нeрeзидeнтнo прaвнo лицe (“Службeни глaсник РС”, бр.  100/2015, 111/2015 и 14/2016) – нeзвaничнo прeчишћeн тeкст рeдaкциje Службeнoг глaсникa