Правилник о поступку активирања банкарске гаранције и о начину коришћења средстава банкарске гаранције („Службени гласник РС“, бр. 114/2005 и 93/2009) – незванично пречишћена текст редакције Службеног гласника

На основу члана 40. став 14. Закона о дувану („Службени гласник РС”, број 101/05),

Министар финансија доноси

 ПРАВИЛНИК

о поступку активирања банкарске гаранције и о начину коришћења средстава банкарске гаранције

„Службени гласник РС“, бр. 114 од 23. децембра 2005, 93 од 10 новембра 2009.

Члан 1.

Овим правилником ближе се уређује поступак активирања банкарске гаранције из члана 40. став 8. тачка 2), односно из члана 40. став 10. Закона о дувану („Службени гласник РС”, бр. 101/05 и 90/07 – у даљем тексту: Закон),* која служи као средство обезбеђења плаћања обавеза по основу јавних прихода и споредних пореских давања привредних субјеката који су уписани у Регистар трговаца на велико дуванским производима, који води Управа за дуван као орган управе у саставу Министарства финансија (у даљем тексту: Управа), као и начин коришћења средстава банкарске гаранције која је активирана.

pdf

Правилник о поступку активирања банкарске гаранције и о начину коришћења средстава банкарске гаранције („Службени гласник РС“, бр.  114/2005 и 93/2009) – незванично пречишћена текст редакције Службеног гласника