Правилник о пословним књигама и исказивању финансијског резултата по систему простог књиговодства („Службени гласник РС“, бр. 140/2004)

1 . Уводне одредбе

Члан 1.

Овим правилником прописују се врсте и садржина пословних књига и помоћних евиденција које се воде по систему простог књиговодства, начин њиховог вођења и исказивања финансијског резултата за обвезнике пореза на доходак грађана на приходе од самосталне делатности (у даљем тексту: предузетник).

pdf

Правилник о пословним књигама и исказивању финансијског резултата по систему простог књиговодства  („Службени гласник РС“, бр. 140/2004)