Правилник о пореском рачуноводству (“Службени гласник РС”, бр. 103/2011)

На основу члана 163. став 2. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС”, бр. 80/02, 84/02 – исправка, 23/03 – исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – др. закон, 62/06 – др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 – др. закон и 53/10),

Министар финансија доноси

ПРАВИЛНИК

о пореском рачуноводству

"Службени гласник РС", број 103 од 31. децембра 2011.

I. УВОДНА ОДРЕДБА

Члан 1.

Овим правилником уређују се књиговодствене евиденције, рачунски план, књиговодствена начела, отварање књига, књижење уплата и обавеза, консолидовање и закључивање књига, рокови за књижење промена и чување књиговодствених евиденција, одговорна лица и јавне исправе пореског рачуноводства за све јавне приходе (у даљем тексту: порези) које наплаћују Пореска управа и надлежни орган јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: порески орган) у складу са Законом о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС”, бр. 80/02, 84/02 – исправка, 23/03 – исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – др. закон, 62/06 – др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 – др. закон и 53/10 – у даљем тексту: Закон).

pdf

Прaвилник o пoрeскoм рaчунoвoдству (“Службeни глaсник РС”, бр. 103/2011)