Правилник о подношењу пореске пријаве електронским путем за велике пореске обвезнике (“Службени гласник РС”, бр. 18/2012 и 113/2013) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

На основу члaнa 38. став 9. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС”, бр. 80/02, 84/02 – исправка, 23/03 –исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – др. закон, 62/06 – др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 – др. закон, 53/10, 101/11 и 2/12 – исправка),

Министар финансија доноси

ПРАВИЛНИК

о подношењу пореске пријаве електронским путем за велике пореске обвезнике*

"Службени гласник РС", бр. 18 од 9. марта 2012, 113 од 20. децембра 2013.

*Службени гласник РС, број 113/2013

 Члан 1.

Овим правилником ближе се уређује начин подношења пореске пријаве електронским путем за пореске обвезнике који су сврстани у велике пореске обвезнике у складу са законом којим се уређују порески поступак и пореска администрација*, и то: појам и садржај пореске пријаве у електронском облику и потврде о њеном пријему; одређивање учесника у подношењу пореске пријаве електронским путем; садржај електронске поруке; поступак регистрације пореског обвезника и подношења пореске пријаве *.

*Службени гласник РС, број 113/2013

pdf

Прaвилник o пoднoшeњу пoрeскe приjaвe eлeктрoнским путeм зa вeликe пoрeскe oбвeзникe (“Службeни глaсник РС”, бр. 18/2012 и 113/2013) – нeзвaничнo прeчишћeн тeкст рeдaкциje Службeнoг глaсникa