Правилник о остваривању права на пореска изузимања за примања по основу помоћи због уништења или оштећења имовине, организоване социјалне и хуманитарне помоћи, стипендија и кредита ученика и студената, хранарина спортиста аматера и права на пореско ослобођење за примања по основу солидарне помоћи за случај болести („Службени гласник РС“ бр. 31/01 и 5/05) – пречишћен текст утврдила Пореска управа

1. Уводна одредба

Члан 1.

Овим правилником ближе се уређује остваривање права на пореска изузимања прописана одредбама члана 9. став 1. тач. 10) до 13) и права на пореско ослобођење прописано одредбом члана 18. став 1. тачка 5) Закона о порезу на доходак грађана ("Службени гласник РС", бр. 24/01, 80/02 и 135/04 – у даљем тексту: Закон) за примања која остварују физичка лица (у даљем тексту: лица) по основу:

1) помоћи због уништења или оштећења имовине услед елементарних непогода или других ванредних догађаја (у даљем тексту: помоћи због уништења или оштећења имовине);

2) организоване социјалне и хуманитарне помоћи;

3) стипендија и кредита ученика и студената – у месечном износу до 4.500 динара (у даљем тексту: стипендије и кредити);

4) накнаде за исхрану – хранарине, коју спортистима аматерима исплаћују аматерски спортски клубови – у месечном износу до 4.500 динара (у даљем тексту: хранарина спортиста аматера);

5) солидарне помоћи за случај болести, здравствене рехабилитације или инвалидности запосленог или члана његове породице – до 15.000 динара (у даљем тексту: солидарна помоћ за случај болести).

Пореско изузимање, односно ослобођење из става 1. тач. 1), 2) и 5) овог члана могу се остварити за примања која се реализују непосредном исплатом у новцу, давањем робе или другим чињењем, као и непосредним плаћањем робе или услуга (по рачуну, фактури и сл.), које је учињено у функцији предметних помоћи.

Пореско изузимање из става 1. тач. 3) и 4) овог члана може се остварити за примања која се реализују исплатом новчаног износа.

pdf

Правилник о остваривању права на пореска изузимања за примања по основу помоћи због уништења или оштећења имовине, организоване социјалне и хуманитарне помоћи, стипендија и кредита ученика и студената, хранарина спортиста аматера и права на пореско ослобођење за примања по основу солидарне помоћи за случај болести ("Службени гласник РС" бр. 31/01 и 5/05) – пречишћен текст утврдила Пореска управа