Правилник о облику и садржају Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“, бр. 127 од 21. новембра 2014. год.)

На основу члана 35. став 4. Закона о рачуноводству („Службени гласник РС”, брoj 62/13),

Министар финансија доноси

ПРАВИЛНИК

о облику и садржају Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике

"Службени гласник РС", број 127 од 21. новембра 2014.

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником прописује се облик и садржај Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике (у даљем тексту: правно лице и предузетник), који пословне књиге воде по систему двојног књиговодства.

Овај правилник примењује се и на огранке и друге организационе делове страних правних лица који обављају привредну делатност у Републици Србији, у складу са законом.

pdf

Правилник о облику и садржају Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“, бр. 127 од 21. новембра 2014. год.)